Formål

Riktig bruk av veiledende satser ved behandling av søknader om økonomisk sosialhjelp etter lov om sosiale tjenester i NAV

Omfang

Alle ansatte og ledere ved NAV-kontorene i Trondheim.

Arbeidsbeskrivelse

1. Satser for økonomisk sosialhjelp til livsopphold i Trondheim kommune fra 1. januar 2019

Satsene for basisutgifter er lik statens veiledende satser for livsopphold med unntak av barnesatsene som er kr. 250.- høyere pr mnd. enn statens veiledende satser jf. Formannskapets vedtak i sak 24/12 den 06.03.12, arkivsak 11/55465. Vedtaket videreført ved behandling av budsjett i de senere år. Fra 2019 er også økning i barnetrygd tatt inn i barnesatsene

For ungdom under 25 år som ikke har forsørgeransvar er det en egen ungdomssats som utgjør 2/3 av statens veiledende sats for enslige.

Det er en korttidsnorm for alle nye mottakere av økonomisk sosialhjelp uten forsørgeransvar. Korttidsnormen utgjør 80 % av statens veiledende satser og utbetales i de første 3 måneder. Tidligere sosialhjelpsmottakere som ikke har mottatt sosialhjelp i løpet av de siste 6 mnd. regnes også som nye brukere.

 

Mottaker

Ytelse

Pr. mnd

Pr. dag

Enslige over 25 år

Korttidsnorm

(80 % av veil. sats for enslige)

kr. 4.920,-

kr. 164,-

Langtidsnorm

(lik statens veil. sats)

kr. 6.150,-

kr. 205,-

Ektepar/samboere

Korttidsnorm

(80 % av veil. sats for par)

kr. 8.200,-

kr. 273,-

Langtidsnorm

(lik statens vel. sats for par)

Kr. 10.250,-

Kr. 342,-

Samboer (en person) og

Bofellesskap med andre

Korttidsnorm

(lik 80 % av statens sats for bofellesskap)

kr. 4.120,-

kr. 137,-

Langtidsnorm

(lik statens sats for bofellesskap)

Kr. 5.150,-

kr. 172,-

Enslig under 25 år/ Ungdomsnorm

Livsoppholdsnorm

(67 % av veil. sats for enslige)

kr. 4.120,-

Kr. 137,-

Enslig forsørgere

Langtidsnorm

(lik statens veil.sats + ekstra barnetrygd)

kr. 7.203,-

kr. 240,-

Enslig i foreldrehjemmet

(mellom 18 og 21 år)

Livsoppholdsnorm

(55 % av veil. sats for ungdom)

kr. 2.266,-

kr. 76,-

Lommepenger i institusjon

Lommepengesats

(45 % av veil. sats for enslige)

kr. 2.768,-

kr. 92,-

 

 

 

 

Tillegg barn:

 

 

 

Statens veil.sats + kr.250,-

Barn  0 - 5 år

kr. 2.734,-

kr.   91,-

 

Barn 6 - 10 år

kr. 3.434,-

kr. 114,-

 

Barn 11 - 17 år

Kr. 4.334,-

kr. 144,-

 

 

 

 

Samvær beregnes ut fra dagsats for barn.

 

 

 

 

 

 

Julebidrag: utbetales i desember til husstander som mottar løpende hjelp

Engangsbeløp som utgjør 10 % av veil. sats for ektepar/samboere

kr. 1025,-

 

Barnetrygd: All barnetrygd regnes som inntekt med unntak av småbarnstillegget på Kr. 660. Utvidet barnetrygd til enslige forsørgere, Kr. 1054,- (fra 1. mars)  er lagt inn som økning i norm til enslig forsørger. Barnesatsene er økt fra. 1.1.19 tilsvarende økningen i barnetrygden. selv om økningen i barnetrygden ikke trer i kraft før 1.3.19

Sats for barn: Sats for barn reduseres med 50 % fra 3. barn, jf. vedtak 170/16 i Formannskapet.

Satser for besøk av barn: Ved ”vanlig” samværsavtale (1 dag pr uke + annen hver helg) utbetales et månedsbeløp tilsvarende barnesats for gjeldende aldersgruppe i 8 dager. 

Kriseutbetaling: Ved utbetaling av matpenger beregnes en dag - eller ukesbeløp på 50 %  av statens veiledende sats for enslig med kr 103,- pr dag. For ektepar/samboere et beløp på kr 177,- pr. dag

Ang. aktivitetsplikt: Brudd på vilkår om aktivitetsplikt, må håndheves jf. rundskrivet.

Engangsstønad ved fødsel: Fra 2019 utgjør denne kr. 83.140,-. Av dette vurderes det at kr. 19.000,- skal gå til innkjøp av utstyr og klær til barnet, resten regnes som inntekt som legges til grunn for utmåling av sosialhjelp til husleie og livsopphold.

2.   Standard for ytelser til andre formål fra 1. januar 2019.

Alle satser for boutgifter, med unntak av sats for hybel og 2-roms, er oppjustert med anslag for vekst i konsumprisindeksen for 2019 med 1,5 %. Alle satsene er å anse som veiledende. 

Type bolig

For hvem/husstandsstørrelse

Dekkes med inntil

Beløp pr. mnd + strøm

Hybel eller kollektiv

Enslig under 25 år uten barn

Kr. 4.600,-

1-roms leilighet

Enslige over 25 år

Par under 25 år uten barn

Kr. 5.900,-

2-roms leilighet

Husstander med 1 barn

Par over 25 år uten barn

Kr. 7.800,-

3-roms leilighet

Husstander med 2 små eller 1 større barn

Kr. 9.200,-

4-roms leilighet

Husstander med 3-4 barn

Kr. 12.000,-

Andre satser:

 

Nødvendig innbo ved etablering i egen bolig for enslig

kr. 15.000,-

Nødvendig innbo ved etablering i egen bolig for husstander med

mer enn 1 person

kr. 21.000,-

Akseptert boutgift for ungdom som bor i foreldrehjemmet

kr. 1.980,-

Bidrag ved konfirmasjon

kr. 6.000,-

Tilskudd til aktiviteter for innsatte i fengsel (gjelder innsatte som har frigang eller åpen soning)

kr. 750,- pr. mnd

3. Kvalifiseringsstønad fra 1. mai 2018  (G = 96.883,-)

Deltaker

Pr. år

Pr. måned

Pr.dag

Pr. time

Over 25 år

(2 ganger grunnbeløpet)

kr. 193.766,-

kr. 16.147,-

kr. 745,-

(årssats : 260 dager)

kr. 99,-

(7,5 t pr. dag)

Under 25 år

(2/3 av full stønad)

kr. 129.177,-

kr. 10.765,-

kr. 497,-

kr. 66,-

Barnetillegg   pr. barn

kr. 7.020,-

kr. 585,-

kr. 27,-

kr. 3,60

Det må betales skatt av stønaden.

Grunnbeløpet endres 1. mai hvert år.

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Rundskriv nr. 35 til Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Referanser

Trondheim bystyre ved behandling av budsjett for 2016, den 17.12.15. arkivsak 15/54384.