Formål


Omfang

 


Arbeidsbeskrivelse

Prinsipper

Saksbehandling

Se Rutine for saksbehandling ved iverksetting av omfattende tilrettelegging i barnehage, skole og SFO i Trondheim kommune, når barn/unge har allergi/intoleranse. 

Faglig bakgrunn

Grunnlaget for våre anbefalinger ligger i tilgjengelig faglitteratur og veiledning fra høyt faglig kompetent helsepersonell vedrørende utredning, behandling og tilrettelegging for barn med allergi og overfølsomhetsreaksjoner (se under).

Det som er gjennomgående i tilgjengelig litteratur og som også uttrykkes av den faglige ekspertisen, er at det (i forhold til sykelighet og dødelighet) ikke anses som nødvendig, korrekt eller er et rimelig/mulig tiltak å (total)forby matvarer fra det barnehage/skolemiljø allergikeren ferdes i. Grunnleggende tiltak er nøyaktig diagnostikk av tilstanden og hvilke allergener (og i hvilken mengde) barnet reagerer på og at barnet/ungdommen har god oppfølging av lege med tanke på medisinering. Utover dette anbefales det å lære opp allergikeren selv og vedkommendes nærmiljø i barnehage/skolen til å unngå kjente allergener og sikre akuttmedisinske tiltak. Videre må man sikre et godt inneklima gjennom gode ventilasjonssystemer og renhold. Det anbefales at tiltakene i så stor grad som mulig utformes slik at de underbygger inkludering og omsorg og at stigmatisering unngås for å unngå psykososiale tilleggsvansker. 


Bakgrunnsinformasjon

Antall barn og unge med allergier og overfølsomhetsreaksjoner har vært økende og dette representerer i noen tilfeller en utfordring også for barnehager, skoler og SFO. Det følgende viser hvilke prinsipper som legges til grunn for tilrettelegging i barnehager, skoler og SFO i Trondheim ved alle grader av allergi og overfølsomhetsreaksjoner.


Referanser

Vi viser blant annet til følgende:

I tillegg har vi innhentet råd hos: 

Dr. Roald Bolle, allergolog, 1. amanuensis, Norges arktiske universitet, Tromsø
Dr. Terje Sandbes, allergolog. Tidligere Voksentoppen behandlingssenter, nå Astma og allergiklinikken, Ski.
Dr. Elisabeth Selvaag, Barne og ungdomsklinikken, St.Olavs hospital, Trondheim
Dr. Nina Moe, Barne og ungdomsklinikken, St.Olavs hospital og NTNU, Trondheim